Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

  • 2020-08-27
Ogłoszenie nr 510161558-N-2020 z dnia 27-08-2020 r.

Zespół Szkół w Tarnówce: Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Tarnówka w roku szkolnym 2020/2021


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557922-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540120005-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół w Tarnówce, Krajowy numer identyfikacyjny 30060363400000, ul. ul. Zwycięstwa  27, 77-416  Tarnówka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 664 503, e-mail szkola@tarnowka.pl, faks 672 664 503.
Adres strony internetowej (url): www.zstarnowka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Tarnówka w roku szkolnym 2020/2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowozie dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Tarnówka oraz odwożeniu po zajęciach wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dniach nauki szkolnej, w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. Przewidywana liczba dzieci objętych dowozem i odwożeniem w roku szkolnym 2020/2021 wynosi: 101 uczniów i 24 wychowanków przedszkola. Złożona oferta ma obejmować całość dowozu i odwożenia z uwzględnieniem wszystkich tras przewozu. Szczegółowa organizacja dowozu i odwożenia oraz podział na poszczególne trasy i kursy przedstawiono w załączniku Nr 3 do SIWZ. Usługa świadczona będzie we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021, ustalonym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV: 60000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175925.93
Waluta pl
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Jozin-Trans, Jóżef Świtalla
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 3
Kod pocztowy: 77-416
Miejscowość: Złotów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 168096.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168096.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 168096.00
Waluta: pl
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Była to jedyna złożona ofert, cena odpowiada zamawiającemu.