REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Z KSIĄŻKĄ NA WAKACJACH"

 1. Organizator.

  Biblioteka Zespołu Szkół w Tarnówce.

 2. Uczestnicy.

  Uczniowie szkoły podstawowej im. T. Kazimierczyk w Tarnówce.

 3. Cele konkursu.

 • Zachęcanie do czytania w czasie wolnym.

 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii.

 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Zasady ogólne.

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne będące oryginałami.

 2. Oddane prace należy opisać (imię, nazwisko, klasa).

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook.

Zasady szczegółowe.

 1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z wakacjami, a zdjęcie musi zawierać w swojej treści książkę.

 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

 3. Każdy uczestnik może dosarczyć maksymalnie dwa wydrukowane zdjęcia (format A4 lub A5).

 4. Jeżeli na fotografii znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik zapewnia, iż osoba znajdująca się na zdjęciu wyraziła zgodę na nieodpłatną publikacje jej wizerunku.

Terminy.

Prace przyjmowane będą w bibliotece szkolnej lub sekretariacie szkoły w dniach 2 – 16 września.

Ogłoszenie wyników.

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na profilu Facebook do końca września 2019r.

Postanowienia końcowe.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, klasa) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji
w materiałach reklamowych i publikacjach biblioteki. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.