Informacja dla rodziców dzieci urodzonych w 2012r.

Informacja dla rodziców dzieci urodzonych w 2012r.

  • 2018-03-13
Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zmianami)  dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z art. 42 prawa oświatowego niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:
  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
  • zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,
  • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji tego obowiązku za granicą.
W związku z powyższym wszystkich rodziców dzieci urodzonych w roku 2012 i zamieszkałych na trenie gminy Tarnówka, które dotychczas nie uczęszczają do przedszkola prosimy o złożenie w terminie do dnia 16 marca 2018r. wniosku o przyjecie dziecka do przedszkola.